Основната цел на проект ROBG-423 -„Култура във вечността“ e: „Подобряване на устойчивото използване на културното наследство и насърчаване на културния туризъм между партньорите в трансграничния регион“. Изхождайки от нея и в рамките на заложените за изпълнение дейности бе създадена Съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния.
Главната цел на съвместната стратегия е създаването на основа за развитие на културния туризъм и подобряване на атрактивността на териториите на партньорите в проекта – община Елена, България и община Меджидия, Румъния.
Въз основа на анализи на текущото състояние на съхраненото културното наследство в територията на двете общини, бе създадена добра основа за устойчиво и балансирано развитие на културното наследство в дългосрочен аспект.
В стратегията са идентифицирани обектите и събитията, които са подходящи за съвместно развитие, както и включването им в туристически пакети и уеб базирана платформа за презентиране и популяризиране на културното наследство в трансграничния регион Елена – Меджидия.
Отчетени са съответните програмни документи на национално, регионално, областно и общинско ниво, съобразени със специфичния ресурсен потенциал на двете общини, както и приложимите европейски документи.
Основните задачи и дейности, които са изпълнени с оглед постигане на целите на проекта са:
 Анализ на историко-географското развитие на двете общини – особености в пространственото развитие;
 Анализ на регионалната характеристика на двата региона/общини;
 Пространствено разпределение на съществуващите културни обекти в двете общини и описание на тяхното състояние;
 Идентифициране на обектите и събитията, които са подходящи за съвместно развитие и определяне на стъпките на действие;
 SWOT анализ по отношение на културното наследство.

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.