Наименование на проекта: „Култура във вечността“ – код на проекта ROBG – 423.

Финансираща програма: Interreg V – A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори:

– Община Елена – водещ партньор

– Община Меджидия, Румъния