Добавя се заглавие на страницата, след което се добавя текст. За добавяне на съдържание към страницата се избира „Редактиране в Elementor”.