Описание на проекта:

 

Проектът „Култура във вечността“ има за цел да съхрани, популяризира и доразвие културата в двете партниращи си общини и да остави това на бъдещите поколения.

За постигането на гореизказанато,с фокус върху промотирането на двете територии, партньорите решиха да възприемат трансграничния подход и да покрият следното предизвикателство:

Да валоризират и промотират културното наследство на техните територии като по този начин повишат туристическата атрактивност на трансграничния регион.

Чрез оценка на силните страни, слабостите и възможностите за развитие, партньорите разработиха този проект с основна цел:

  • Реставрация на паметник на културата – изгорялото училище в Елена и превръщането му в туристическа атракция – галерия, където да бъде изложена ценна колекция от картини и икони, съхранявана в музея в Елена.
  • Уреждане на открито пространство за културен обмен в община Елена.
  • Организиране на пленери, ателиета и фестивал за популяризирането на културното наследство на партньорите.
  • Създаване и популяризиране на интегриран туристически продукт – туристически пакети с главен акцент върху културния и фестивалния туризъм.
  • Създаване на иновативен и интерактивен механизъм за представяне и популяризиране на културното наследство на двете общини – Елена и Меджидия – уеб базирана платформа за промотиране, наречена „Culture corner” (интегрирана туристическа услуга).
  • Дейности по информиране и промотиране.

В дългосрочен план, успешното изпълнение на гореизложеното ще допринесе за постигането на следните резултати:

  • Съхранено културно наследство в трансграничния регион.
  • Популяризиране на културата и повишаване на туристическата атрактивност в трансграничния регион.
  • Повишаване на туристическия поток и увеличаване на броя на нощувките в трансграничния регион.

Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020.

Обща допустима стойност: 1,411,373.15 €
Проектна стойност (ЕФРР): 1,199,667.16 €
Съфинансиране от националните бюджети: 183,464.42 €
Принос на партньорите: 28,241.57 €

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.