Други дейности, част от изпълнението на проект ROBG-423 са:
  • Откриваща пресконференция
  • Пресконференция за представяне на туристически пакети
  • Срещи на екипите за управление на проект ROBG-423
  • Откриване на новата художествена галерия в гр. Елена
  • Заключителна пресконференция по проект ROBG-423

Проект „Култура във вечността“, код: ROBG-423
Проектна стойност (ЕФРР): 1, 199, 667.16 €
Изпълнява се от община Елена в партньорство с община Меджидия, област Констанца, Румъния.
Проект „Култура във вечността“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния България.

Проект „Култура във вечността“ е пряко свързан с принципите на устойчивото развитие и активно популяризира равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.